Vyber si pozici Potkejme se
Zůstaň v kontaktu
  • Úvod
  • Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů uchazeče o zaměstnání

 

Souhlasím, aby společnosti Grant Thornton Czech Republic s.r.o., IČ: 08168733; Grant Thornton Advisory s.r.o., IČ: 08358991; Grant Thornton Appraisal services a.s., IČ: 27599582; Grant Thornton Audit s.r.o., IČ: 08061017;  a GT Legal, advokátní kancelář, s.r.o., IČ: 08464715, všechny se sídlem se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4, jako společní správci osobních údajů (dále jen „společnosti Grant Thornton“) zpracovávala mé osobní údaje, které jsem poskytl/a za účelem zprostředkovávání zaměstnání ve společnostech skupiny Grant Thornton, nebo které jsou o mně veřejně dostupné na příslušných internetových sítích tj. především jejich zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání správce, vyhodnocování za účelem nabídky pracovní pozice a to i opakovaně po dobu udělení souhlasu (dále jen „Účel zprostředkování zaměstnání“) v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 („GDPR”) a dle níže uvedených podmínek.

 

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Zpracovávanými osobní údaji jsou osobní a údaje, zejména pak jméno a příjmení, datum narození, státní příslušnost, získané tituly, podrobné informace týkající se kontaktních údajů včetně trvalého bydliště, emailu, tel. čísla, dosažené vzdělání a pracovní zkušenosti, praxe a brigády, současné pracovní pozice, znalosti a dovednosti, požadavky poptávané pracovní pozice a další souvisejících nepovinné položky týkající se vzdělání, pracovních zkušeností a dalších věcí souvisejících s výkonem práce.

Na základě zpracovávaných osobních údajů přiřazujeme uchazeče ke konkrétním neobsazeným pozicím ve společnostech Grant Thornton, které jsou pro něj vhodné. Relevantní informace jsou předávány příslušným manažerům a pracovníkům odpovědným za náborový proces, kteří rozhodnou o případném pozvání uchazeče k pohovoru. Je-li uchazeč k pohovoru (nebo ekvivalentní) fázi procesu přizván, shromažďujeme následně dodatečné informace, mimo jiné poznámky k pohovorům, výsledky hodnocení, zpětnou vazbu a podrobnosti nabídky.

ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu uchazečem o zaměstnání vyplněného registračního formuláře, a v případě předání nebo elektronického vložení životopisu (CV) v rozsahu v něm uvedených osobních údajů nebo v rozsahu informací, které jsou veřejně dostupné na příslušných internetových sítích.

ZPRACOVATEL 

Zpracování provádí sám správce za pomocí elektronických systému nebo manuálně. Zpracování osobních údajů bude pro správce provádět prostřednictvím svých elektronických systémů společnost Datacruit s.r.o., se sídlem Václavské nám 1, Praha 1, 110 00, IČ: 03545652, jejíž zpracování osobních údajů splňuje požadavky dle platných právních předpisů, které zajišťuje náležitou ochranu práv subjektu údajů. Zpracovatel má přístup k osobním údajům jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu. Osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným osobám relevantních společností Grant Thornton a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.

DOBA ZPRACOVÁNÍ 

Zpracování osobních údajů bude probíhat po dobu 3 let, nebude-li tento souhlas se zpracováním osobních údajů odvolán dříve.

ODVOLÁNÍ SOUHLASU

Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoli bezplatně odvolat. Odvoláním není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Ve vztahu k osobním údajům má uchazeč o zaměstnání právo na přístup ke svým osobním údajům, své osobní údaje opravit či doplnit, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech, na přístup k osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech, na výmaz osobních údajů v určitých případech, obrátit se se svou žádostí či jiným podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů nebo v případě dotčení jeho osobnostních práv žádat přiměřené zadostiučinění v souladu s právními předpisy anebo požadovat náhradu vzniklé škody.

ZABEZPEČENÍ 

Poskytnuté osobní údaje jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Správce zaručuje, že pravidelně kontroluje, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a používá taková bezpečností opatření, která je možné po správci rozumně vyžadovat, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k poskytnutým osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

KONTAKT 

Správce lze kontaktovat na e-mailové adrese: office@cz.gt.com či písemně na adrese jeho sídla. Správce poučuje uchazeče o zaměstnání, že poskytnutí souhlasu ke zpracovávání osobních údajů za Účelem zprostředkování zaměstnání je dobrovolné. V případě odmítnutí poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů nelze uchazeče zaevidovat do příslušné databáze správce a získat tak nabídky pracovních pozic. Až na výjimky stanovené právními předpisy je správce povinen provést likvidaci osobních údajů, jakmile uplyne doba, na kterou byl souhlas udělen nebo v případě jeho odvolání. V takovém případě není možné zařadit a vést uchazeče o zaměstnání v příslušné evidenci správce.

Web tymjenejvic.cz říká:
This is a warning message.